~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.........................Διαδικτυακή περιοδική έκδοση για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας * με ειδήσεις * άρθρα * υπεύθ. σύνταξης: Πάνος Σ. Αϊβαλής *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

email:kepeme@gmail.com
_____________________________________________________________________________________________________________________

«O άνθρωπος πρέπει κάθε μέρα ν᾽ακούει ένα γλυκό τραγούδι, να διαβάζει ένα ωραίο ποίημα, να βλέπει μια ωραία εικόνα και, αν είναι δυνατόν, να διατυπώνει μερικές ιδέες. Αλλιώτικα χάνει το αίσθημα του καλού και την τάση προς αυτό…». Γκαίτε

~~~

...................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"

........................................................."Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει" Γιώργος Σεφέρης [1900-1971]

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009

H Eγκυκλοπαίδεια του Eλληνικού Tύπου, 1784-1996

H Eγκυκλοπαίδεια του Eλληνικού Tύπου, 1784-1996
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Λουκία ∆ρούλια
Συντονίστρια έργου: Γιούλα Κουτσοπανάγου
ΕΠΕΤ ΙΙ, Πρόγραµµα Συγχρηµατοδότησης 1996
Στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, αρ. 20, ∆εκέµβριος 1997, είχε αναγγελθεί η εκπόνηση ενός
Συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας µε φορέα έρευνας το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών / Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών και φορέα χρήστη το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αντικείµενο του ερευνητικού προγράµµατος ήταν η σύνταξη µιας Εγκυκλοπαίδειας του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974 και η συγκρότηση µιας Βάσης ∆εδοµένων ανοικτού ορίζοντα, που θα εµπλουτίζεται συνεχώς.
Συγχρηµατοδότες του προγράµµατος, διάρκειας 30 µηνών, ήταν το Yπουργείο Tύπου και Mέσων Mαζικής Eνηµέρωσης, η Ένωση Iδιοκτητών Hµερησίων Eφηµερίδων, το Aθηναϊκό Πρακτορείο Eιδήσεων, η Ένωση Συντακτών Hµερησίων Eφηµερίδων Aθηνώ ν, η Ένωση Συντακτών Hµερησίων Eφηµερίδων Mακεδονίας Θράκης και ο Ενιαίος ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης.
∆ιευκρινίζουµε αµέσως ότι µε τον όρο "τύπος" εννοείται εδώ κάθε είδους περιοδική έκδοση, ανεξάρτητα του περιεχοµένου και της περιοδικότητάς της, είτε δηλαδή πρόκειται για ό,τι αποκαλείται σήµερα "εφηµερίδα" είτε "περιοδικό", ή άλλο είδους δηµοσίευµα που παρουσιάζει περιοδικότητα, όπως είναι οι "Eπιθεωρήσεις", τα "∆ελτία", τα "Hµερολόγια" κ.ο.κ. H αντιµετώπιση αυτή υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι οι κατηγορίες του γραπτού τύπου δεν είναι εύκολο στη διαχρονική τους πορεία να προσδιοριστούν επακριβώς.
Στην πρώτη της αυτή έκδοση η Eγκυκλοπαίδεια έχει προβλεφθεί να είναι δίτοµη και να
περιλαµβάνει επιλεκτικά περί τα 3.000 λήµµατα, από την πρώτη εµφάνιση του ελληνικού τύπου ως το 1974. Tο χρονολογικό αυτό όριο επιλέχθηκε καθότι αποτελεί πραγµατική τοµή για τον ελληνικό τύπο της επικράτειας: τότε είναι που πραγµατοποιούνται ουσιαστικές αλλαγές στην εκδοτική και τεχνική παραγωγή των εφηµερίδων. ∆εν ισχύει απολύτως το ίδιο κριτήριο για τον Tύπο του εξωτερικού, επειδή πολλές σηµαντικές οµογενειακές εφηµερίδες έχουν πρωτοεκδοθεί µετά την χρονολογία αυτή, συνισταµένη και αυτή των ιστορικών συγκυριών της µεταναστευτικής πορείας του ελληνισµού. Στην
Eγκυκλοπαίδεια προτάσσονται εισαγωγικά κείµενα για την πορεία του ελληνικού τύπου κατά τους δύο πρώτους αιώνες του βίου του. Mετά το σώµα των ληµµάτων ακολουθεί Παράρτηµα που περιλαµβάνει τα ιστορικά της ίδρυσης των συνδικαλιστικών ή άλλων δηµοσιογραφικών σωµατείων, πρακτορείων διακίνησης του Tύπου κ.λπ. και µια επιλεκτική Bιβλιογραφία περί Τύπου.
H συγκέντρωση, καταγραφή, καταλογογράφηση και κωδικοποίηση του υλικού αποτυπώνεται στη Bάση ∆εδοµένων. Eγκατεστηµένη στο Aθηναϊκό Πρακτορείο Eιδήσεων, φορέα χρήστη του
προγράµµατος, προβλέπεται, όταν συµπληρωθεί ικανοποιητικά, να διατίθεται στο ∆ιαδίκτυο. H Bάση που έχει τη δυνατότητα να εµπλουτίζεται συνεχώς, απαρτίζεται από τέσσερα κύρια αρχεία συνεργαζόµενα µεταξύ τους, που επιτρέπουν µε τη χρήση λέξεων-κλειδιών και διασυνδέσεων να γίνεται αναζήτηση µε πολλαπλά κριτήρια :
α) Tο Aρχείο εντύπων, β) το Aρχείο προσώπων του δηµοσιογραφικού χώρου όπου εντάσσονται και οι φορείς (σύλλογοι, εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, οργανώσεις κ.ά.) που εκδίδουν περιοδικά έντυπα· υπάρχει σκέψη οι φορείς να αποτελέσουν ξεχωριστό αρχείο· γ) το Aρχείο φωτογραφιών, όπου έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται κάθε είδους εικαστικό υλικό προερχόµενο από τα ηµερήσια και περιοδικά έντυπα ή άλλες σχετικές πηγές. Πρόκειται κυρίως για πρωτοσέλιδα εφηµερίδων µε το λογότυπό τους, για γελοιογραφίες, πρώτες διαφηµίσεις, προσωπογραφίες κ.λπ., τα οποία προβλέπονται να ανακαλούνται µε το αντίστοιχο απογραφικό δελτίο. H συγκέντρωση του υλικού αυτού βρίσκεται ακόµα στα πρώτα της βήµατα, καθότι χρειάζεται ειδικό ερευνητικό προγραµµατισµό και φυσικά τα αντίστοιχα οικονοµικά µέσα για την πραγµατοποίησή του, και δ) το Aρχείο Bιβλιογραφίας περί Tύπου. Eργαλείο υποδοµής απαραίτητο για την επεξεργασία του προγράµµατος το ειδικό αυτό ψηφιακό Aρχείο, είναι χρησιµοποιήσιµο και µέσω της Bάσης ∆εδοµένων, καθώς µε τις λέξεις-κλειδιά που αναγράφονται σε κάθε βιβλιογραφικό λήµµα είναι εφικτή η διασταύρωση στοιχείων και η ανεύρεση των ζητουµένων πληροφοριών. Το βιβλιογραφικό Αρχείο περιλαµβάνει ως σήµερα περί τα
900 λήµµατα.
H B.∆. έχει ήδη εµπλουτιστεί µε περίπου 8.000 δελτία εντύπων και 6.500 δελτία προσώπων και φορέων. H πρόσφατη πρόσκτηση από το Κέντρο Nεοελληνικών Eρευνών/EIE του αξιόλογου για το Page 2
πληροφοριακό του περιεχόµενο Aρχείο του Eλληνικού Tύπου που κατάρτισε µε µακροχρόνιο µόχθο και επιµονή ο φιλόλογος Λευτέρης Kαρυάτογλου και η προβλεπόµενη ένταξή του στη B.∆. θα συντελέσει στον ουσιαστικό εµπλουτισµό της, προσφέροντας έτσι στους χρήστες ένα θαυµάσιο πανόραµα του ελληνικού Tύπου και ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο. Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες, µε την πολύτιµη συµβολή του µεγάλου δικτύου εξωτερικών συνεργατών του προγράµµατος, να συµπληρωθεί ο κατάλογος των εντύπων και να διορθωθεί, όπου ενδεχοµένως έχουν παρεισφρήσει ανακρίβειες ή λανθασµένες πληροφορίες, εξασφαλίζοντας έτσι, στο µέτρο του εφικτού, την αξιοπιστία του τελικού προϊόντος.
Ως προς το δίκτυο των συνεργατών, θα πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν ανταποκριθεί µε προθυµία στην πρόσκληση συνεργασίας περί τα 150 άτοµα ποικίλων ειδικοτήτων και ενδιαφερόντων : ιστορικοί και πολιτικοί επιστήµονες, δηµοσιογράφοι, προϊστάµενοι αρχείων και βιβλιοθηκών, ειδικοί ερευνητές, φοιτητές και πτυχιούχοι καθώς και συλλέκτες που µε το ενδιαφέρον και την αγάπη τους για τους "µεταφορείς" αυτούς της είδησης και της γνώσης, συνδυασµένης συχνά µε τη ψυχαγωγία, έχουν διασώσει το ευπαθέστατο, λόγω της φύσης του, αυτό υλικό. Tο δίκτυο αυτό απλώνεται σε ολόκληρη
την επικράτεια και σε όλες περίπου τις ξένες χώρες όπου έζησαν ή ζουν Έλληνες που είτε δηµιούργησαν κοινοτική ζωή, είτε ως άτοµα ή οµάδες χρειάστηκε σε ορισµένες ιστορικές στιγµές να εκφραστούν συλλογικά. Oι ίδιοι αυτοί εξωτερικοί συνεργάτες σε συνεργασία µε την ερευνητική Οµάδα έχουν αναλάβει τη συγγραφή των ληµµάτων της Eγκυκλοπαίδειας.
Πιστεύοντας ότι έχει φθάσει ο καιρός να γίνει µια πιο συστηµατική προσέγγιση στο θέµα Tύπος, η ερευνητική Οµάδα (βλ. Ενηµερωτικό ∆ελτίο, αρ. 20, σ. 9) θεώρησε χρήσιµο να οργανωθεί µια Επιστηµονική συνάντηση µε διττό χαρακτήρα: συνεδριακό και σεµιναριακό. Στη ∆ιεθνή Συνάντηση (Προς µια Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου. Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Πρακτικές Εφαρµογές, Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2002) θα επιδιωχθεί να παρουσιαστούν γενικές προσεγγίσεις στο θέµα (Ιστορική διαδροµή του ελληνικού τύπου, ο κόσµος του Τύπου, η εξέλιξη της ειδησεογραφίας και η ροή της είδησης, αστικές περιοχές και περιφέρεια, ο Τύπος έξω από την ελληνική επικράτεια, ο Τύπος
εργαλείο έρευνας, κ.λπ.), άλλα και να ανταλλάξουν απόψεις µέσα από "Ανοικτά εργαστήρια" όλοι εκείνοι που έχουν ασχοληθεί µε αυτό που ονοµάσαµε "ελληνικό τύπο" µε τις πολυποίκιλες ιδιαιτερότητές του, στο πλαίσιο ακριβώς της προσπάθειας να κωδικοποιηθεί το υλικό αυτό σε µορφή Eγκυκλοπαίδειας. Το Συνέδριο θα κλείσει µε µια συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας και θα πλαισιωθεί µε µια Έκθεση Τύπου που θα οργανώσει το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.
Tο Πρόγραµµα της Εγκυκλοπαίδειας έχει ήδη δώσει εναύσµατα προς πολλές κατευθύνσεις, -
τουλάχιστον αυτός είναι ο απόηχος των σχολίων πολλών συνεργατών µας- και έχει "ανακαλύψει" πρόσωπα, "µοναχικά", που σιωπηλά ασχολούνται µε τον τύπο, είτε καταλογογραφώντας ειδολογικές ή γεωγραφικές ενότητες, είτε συλλέγοντας µε πάθος το υλικό που χάνεται. Ευελπιστούµε ότι η επικοινωνία και συνεργασία όλων των ενδιαφεροµένων µερών, η συνδυασµένη δράση, η "συνέργια" αυτή, θα φέρει ουσιαστικά και θετικά αποτελέσµατα.
Τέλος, ας προστεθεί ότι είναι ευνόητο πως ένα τέτοιο µεγαλόπνοο και φιλόδοξο σχέδιο δεν θα µπορούσε να συντελεστεί σε χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών, ούτε να καλυφθεί από έναν τόσο περιορισµένο προϋπολογισµό. Aν και έληξε το Συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα (παραδοτέα του α) ένας τόµος της Εγκυκλοπαίδειας, 1.500 λήµµατα, 200-1.200 λέξεων µε τα Εισαγωγικά κείµενα, το Παράρτηµα και την Επιλογή Βιβλιογραφίας και β) η Βάση δεδοµένων), η εργασία συνεχίζεται µε την ενίσχυση ορισµένων από τους ίδιους φορείς, αλλά και από άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς, που έχουν εκτιµήσει τη σηµασία του έργου και θέλησαν να το ενισχύσουν για να µπορέσει να ολοκληρωθεί.
Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το

Συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα είναι εκείνο που έδωσε τη
δυνατότητα να οργανωθεί και να τεθούν οι βάσεις για το έργο αυτό που πραγµατοποιείται για πρώτη φορά στην Eλλάδα.
Λουκία ∆ρούλια

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

Το μέλλον της δημοσιογραφίας και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο παραδοσιακός γραπτός Τύπος στο «πέρασμά του» στο Διαδίκτυο...Η ψηφιακή ενημέρωση είναι εδώ
Οι αλλαγές στον Τύπο,
το Διαδίκτυο και η διαδραστικότητα
το θέμα εκδήλωσης που διοργανώθηκε από το Μegaron Ρlus
Το μέλλον της δημοσιογραφίας και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο παραδοσιακός γραπτός Τύπος στο «πέρασμά του» στο Διαδίκτυο ήταν το βασικό θέμα που συζητήθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε χθες το Μegaron Ρlus με τίτλο «Η δημοσιογραφία στην εποχή του Διαδικτύου» με τη συμμετοχή εκπροσώπων διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Κύριοι ομιλητές ήταν η κυρία Λίντια Αγκουίρε, διευθύντρια της ηλεκτρονικής έκδοσης της ισπανικής εφημερίδας «Εl Ρais», η κυρία Τζορτζίνα Χένρι, διευθύντρια του διαδικτυακού «Comment is Free» της βρετανικής εφημερίδας «Τhe Guardian», και ο κ. Τζιμ Ρόμπερτς , διευθυντής της διαδικτυακής έκδοσης των «Νew Υork Τimes». Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Δ.Ψυχογιός , καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και διευθυντής του δικτυακού τόπου του «Βήματος» (www.tovima.gr). Οπως ανέφεραν οι ομιλητές τη στιγμή που η δημοσιογραφία αλλάζει εντελώς μορφή και περιεχόμενο η οικονομική κρίση αναγκάζει τις εφημερίδες να αντιμετωπίσουν την πρόκληση αυτή κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. Η κυρία Αγκουίρε αναφέρθηκε στις τεράστιες αλλαγές που οι εφημερίδες και οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί θα πρέπει να κάνουν προκειμένου να επιβιώσουν στην εποχή της ψηφιακής ενημέρωσης. «Οι εφημερίδες είναι σημαντικό τμήμα οποιασδήποτε ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας. Είναι υποχρέωσή μας να διατηρήσουμε ζωντανές τις εφημερίδες» τόνισε χαρακτηριστικά και μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο η «Εl Ρais» αναγκάστηκε να αλλάξει τα τελευταία χρόνια όχι μόνο στο επιχειρηματικό της μοντέλο αλλά και στον τρόπο λειτουργίας των δημοσιογράφων που εργάζονται σε αυτή. Οπως υπογράμμισε η κυρία Αγκουίρε, μετά την «έκρηξη» του Διαδικτύου«τα πάντα άλλαξαν,το τοπίο απορρυθμίστηκε εντελώς και οι κανόνες του ανταγωνισμού άλλαξαν. Οι πηγές της ενημέρωσης πολλαπλασιάστηκαν, σε εκρηκτικό βαθμό. Με τη βοήθεια του Ιnternet μπορεί κάποιος να διαβάσει όλες τις εφημερίδες του κόσμου.Ταυτόχρονα υπάρχουν εκατομμύρια ιστολόγια και ιστοσελίδες που συναθροίζουν ειδήσεις. Πολλές από τις ιστοσελίδες αυτές αποκομίζουν κέρδη χρησιμοποιώντας τις ειδήσεις που εμείς συλλέξαμε. Με λίγα λόγια οι εφημερίδες πληρώνουν ακριβά για να έχουν τους ρεπόρτερ τους στη Γάζα ή στα άλλα “καυτά” σημεία του πλανήτη και τη δουλειά των δημοσιογράφων αυτών την εκμεταλλεύονται συναθροιστές ειδήσεων στο Διαδίκτυο, όπως το Google Νews, για να αποκομίζουν μεγάλα κέρδη».
Η κυρία Χένρι αναφέρθηκε κυρίως στην εμπειρία της στη διαδραστική σχέση των δημοσιογράφων με τους αναγνώστες και στον τρόπο με τον οποίο το Ιnternet άλλαξε για πάντα τη σχέση αυτή. Οπως ανέφερε, πριν από την εμφάνιση του Ιnternet, η σχέση αυτή ήταν μονόδρομος. «Παλιότερα από τη μία πλευρά ήταν οι δημοσιογράφοι που εμφανίζονταν ως εμπειρογνώμονες και ειδικοί και από την άλλη, οι απρόσωποι αναγνώστες που διάβαζαν όσα έγραφαν οι δημοσιογράφοι χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε αυτά. Τα τελευταία χρόνια»τόνισε η κυρία Χένρι «το Ιnternet άλλαξε εντελώς αυτό το παρωχημένο πρότυπο». Οι εφημερίδες, προκειμένου να επιβιώσουν στη νέα πραγματικότητα, αποφάσισαν να «ανοίξουν» τα δημοσιεύματά τους στον σχολιασμό των αναγνωστών.«Το “Comment is Free” ξεκίνησε για να προσφέρει στους αναγνώστες μας τη δυνατότητα άμεσου σχολιασμού της επικαιρότητας ή των ρεπορτάζ και των αναλύσεων της εφημερίδας, αλλά και τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις με τους δημοσιογράφους ή τους άλλους αναγνώστες. Επίσης θέλαμε να ανοίξουμε έναν ζωντανό διάλογο με τους αναγνώστες»ανέφερε. Ο μεγάλος αριθμός σχολίων και αναγνωστών που σχολιάζουν όλα τα θέματα της επικαιρότητας είναι, σύμφωνα με την κυρία Χένρι, απόδειξη της επιτυχίας του εγχειρήματος. «Εχουμε τακτικούς σχολιαστές, που πολλές φορές κάνουν πολύ ενδιαφέροντα σχόλια, δίνοντας νέα διάσταση στη συζήτηση. Επίσης φιλοξενούμε πολλούς bloggers ακαδημαϊκούς, ακτιβιστές, επιστήμονες και περιβαλλοντολόγους που σχολιάζουν την επικαιρότητα και δημοσιεύουν τις απόψεις τους» ανέφερε χαρακτηριστικά. Oκ. Ρόμπερτς αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές προκλήσεις της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή για έναν δημοσιογραφικό όμιλο καθώς και κατά πόσον η ψηφιακή δημοσιογραφία θα καταφέρει να επιβιώσει στη νέα πραγματικότητα. «Τα ΜΜΕ υφίστανται τεράστιες πιέσεις στην εποχή μας τόσο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης όσο και εξαιτίας της εξάπλωσης νέων μορφών ενημέρωσης.
Καθημερινά διαβάζουμε ειδήσεις για χρεοκοπίες εφημερίδων, απολύσεις και δραστικές περικοπές των εξόδων λειτουργίας στους περισσότερους δημοσιογραφικούς οργανισμούς» είπε ο κ. Ρόμπερτς. Οπως εξήγησε οι «Νew Υork Τimes» έχουν επενδύσει πολύ κόπο και χρήματα στη δημιουργία της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας, αλλά και στον εμπλουτισμό της με καινοτόμες υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αναγνωστών της για πληρέστερη και πιο σύγχρονη ενημέρωση.«Πιστεύω ότι το μέλλον της δημοσιογραφίας είναι ψηφιακό και αυτό σημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να μάθουν να λειτουργούν με ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο από αυτό που λειτουργούσαν ως σήμερα» υποστήριξε.

*από την εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" ΡΕΠΟΡΤΑΖ Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ Πέμπτη 7 Μαΐου 2009

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=266839&dt=07/05/2009
Άνθρωποι και Φύση πάνω από τα κέρδη

Εφημερίδα "Ελληνική Πολιτεία"

Εφημερίδα "Ελληνική Πολιτεία"

Ελληνική Πολιτεία

Το Διάταγμα για τον τρόπο εκλογής πληρεξουσίων, που θα συγκροτούσαν την Δ’ Εθνική Συνέλευση, τυπώθηκε από το τυπογραφείο του Ναυπλίου στις 4/3/1829.

«Γενική Εφημερίς της Ελλάδος»

«Γενική Εφημερίς της Ελλάδος»
http://www.et.gr/et/istorik-anadrom/fek_images2/efhmeris_genikh.jpg/view

«Γενική Εφημερίς της Ελλάδος»

Η «Γενική Εφημερίς της Ελλάδος» υπήρξε η πιο οργανωμένη και μακρόβια εφημερίδα της περιόδου του Αγώνα. Εκδόθηκε για επτά χρόνια (από το 1825 έως το 1832) και κυκλοφόρησαν 597 φύλλα (2.762 σελίδες).

Μουσείο Εφημερίδας 'Η Θεσσαλία'

Μουσείο Εφημερίδας 'Η Θεσσαλία'
Το Mουσείο λειτουργεί από το 1997 στις εγκαταστάσεις της εφημερίδας http://www.diki.gr/museum/EL/city/chronos.asp?year=1898

Εφημερίδα 'Θεσσαλία'Η εφημερίδα Θεσσαλία κυκλοφόρησε στις 25 Μαΐου 1898, την ημέρα ακριβώς της αποχώρησης από την πόλη των τουρκικών στρατευμάτων. Έκτοτε κυκλοφορεί αδιάλειπτα και είναι η μακροβιότερη επαρχιακή εφημερίδα. Αναδείχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες εφημερίδες της ελληνικής περιφέρειας, με πολλούς ανταποκριτές και συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και με μεγάλη κυκλοφορία.
Το 1914 την έκδοση και διεύθυνση της Θεσσαλίας ανέλαβε ο δημοσιογράφος Τάκης Οικονομάκης, δημοτικιστής και πρωτεργάτης του εργατικού κινήματος, ο οποίος έδωσε στην εφημερίδα φιλελεύθερο προσανατολισμό. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η Θεσσαλία στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, καθώς με τα καυστικά άρθρα της εναντίον των Γερμανών εμψύχωνε την τοπική κοινωνία και εξόργιζε τις γερμανικές αρχές. Η στάση αυτή οδήγησε στην απόπειρα σύλληψης του Οικονομάκη το 1944, ο οποίος ωστόσο πέθανε από καρδιακή προσβολή, προτού πέσει στα χέρια των κατοχικών αρχών. Μετά το θάνατο του Οικονομάκη και στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου η εφημερίδα ακολούθησε ένα δεξιό προσανατολισμό, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη πτώση της κυκλοφορίας της. Την περίοδο 1953-1965, οι συντάκτες της ανέλαβαν την έκδοση και τη διαχείρισή της με αποτέλεσμα να αποκαταστήσουν και πάλι την κυκλοφορία της. Το 1990 την εφημερίδα αγόρασε ο βιομήχανος Κ. Λούλης, ο οποίος την πούλησε το 1996 σε όμιλο επιχειρηματιών.
"Βόλος, ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955)", Εκδόσεις Βόλος, Βόλος 1999.
Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι..

Μουσείο Εφημερίδας 'Η Θεσσαλία'Το Μουσείο λειτουργεί από το 1997 στις εγκαταστάσεις της εφημερίδας (Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου). Δεσπόζουσα θέση στο χώρο του κατέχουν οι μηχανές που εξασφάλιζαν την παραγωγή της εφημερίδας από το 1898 έως το 1990.

Φύλλο της εφημερίδας Θεσσαλία, 1940.
Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Φύλλο της εφημερίδας Θεσσαλία, 1902.

Φύλλο της εφημερίδας Θεσσαλία, 1902.

η αρχαιότερη εφημερίδα

Εφημερίδες - Ραδιόφωνα κ.ά.

Εφημερίδες Athens News Η έκδοση στο Internet των Athens News. Η μοναδική ημερήσια ελληνική εφημερίδα που εκδίδεται στα Αγγλικά. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ημερήσια νέα, άρθρα και αγγελίες από την Καθημερινή, μια αθηναϊκή ημερήσια εφημερίδα. TO BHMA OnLine Έκδοση στο Internet άλλης μιας αθηναϊκής εφημερίδας. E on-line (Ελευθεροτυπία) Η πρώτη ελληνική εφημερίδα στο Internet. ΤΑ ΝΕΑ Έκδοση στο Internet μιας από τις δημοφιλέστερες ελληνικές εφημερίδες. EXPRESS Η πρώτη ελληνική οικονομική εφημερίδα στο Internet. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Άλλη μια οικονομική και επιχειρηματική εφημερίδα στο Internet. Στο αρχείο της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ μπορεί να βρεθεί ένα πλήθος οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών. New Europe Η "New Europe" είναι μια διεθνής οικονομική εφημερίδα με ειδήσεις από χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Περιλαμβάνει profiles πολλών ανερχόμενων αγορών και πληροφορίες σχετικά με το "New Europe Network." Νέοι Αγώνες Η έκδοση στο Internet μιας εφημερίδας των Ιωαννίνων. Παρέχει τοπικά νέα, αθλητικά, αγγελίες και τοπικές πληροφορίες. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Η ηλεκτρονική έκδοση της γνωστής πρωινής εφημερίδας. Υπηρεσίες Τύπου Συλλογή ημερήσιων νέων από το HRI Τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα νέα παρέχονται από διάφορες υπηρεσίες τύπου. Παρέχεται από το Hellenic Resources Institute. Στις πηγές περιλαμβάνονται: COSMOS, Λόγος(Κύπρος), Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Καθημερινά Ελληνικά νέα που παρέχονται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων το Μακεδονικό Πρακτoρείο Ειδήσεων παρέχει πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές ειδήσεις και πληροφορίες για γεγονότα στην Ελλάδα καθώς και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. ΑΝΤΙ Η έκδοση στο Internet ενός γνωστού ελληνικού πολιτικού περιοδικού. Παρέχονται και Αγγλικές στήλες. FLASH 9.61 Ένας αθηναϊκός ραδιοφωνικός σταθμός, παρουσιάζει το "studio" του στο Internet. Ειδήσεις, πληροφορίες για το σταθμό και σχόλια από το προσωπικό του. Ράδιο Παλαμά Συνδεθείτε με τη Λάρισσα και ακούστε ελληνική μουσική και ειδήσεις. Μετάδοση με RealAudio από το Ράδιο Παλαμά, ένα ραδιοφωνικό σταθμό από τη Λάρισα. ΣΚΑΙ On Line Τα τελευταία νέα, ανανεώνονται ανά ώρα. Παρέχεται από το ΣΚΑΙ και τον Webads.

EΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
www.magikokouti.gr
www.kepeme.blogspot.com
http://www.yfos-magazine.gr
http://www.lexima.gr/lxm/read-863.html
http://www.in.gr
http://www.estiabookstore.gr/estia/HestiaBookStore_Main.asp
http://www.avgi.gr/nea-avgi/main_page.asp
http://lousios.blogspot.com
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Yfos/Yfos.html
http://find.in.gr/index.php?q=περιοδικο%20ΥΦΟΣ&u=www.philology.gr/magazines/yfos.html
http://find.in.gr/index.php?q=περιοδικο%20ΥΦΟΣ&u=www.in.gr/books/yfos/
http://arkadikovima.blogspot.com
http://arkadiko.blogspot.com
http://aivalis.blogspot.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου