~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.........................Διαδικτυακή περιοδική έκδοση για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας * με ειδήσεις * άρθρα * υπεύθ. σύνταξης: Πάνος Σ. Αϊβαλής *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

email:kepeme@gmail.com
_____________________________________________________________________________________________________________________

«O άνθρωπος πρέπει κάθε μέρα ν᾽ακούει ένα γλυκό τραγούδι, να διαβάζει ένα ωραίο ποίημα, να βλέπει μια ωραία εικόνα και, αν είναι δυνατόν, να διατυπώνει μερικές ιδέες. Αλλιώτικα χάνει το αίσθημα του καλού και την τάση προς αυτό…». Γκαίτε

~~~

...................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"

........................................................."Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει" Γιώργος Σεφέρης [1900-1971]

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Για την προ­στα­σία και υπε­ρά­σπιση των Δημο­σίων Ασφα­λι­στι­κών Ταμείων μας και της περιου­σίας μας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Συνδικαλιστικές Ενώ­σεις (ΕΣΠΗΤ, ΕΤΗΠΤΑ, ΕΦΕ, ΠΕΛ), που εκπρο­σω­πούν τους εργα­ζο­μέ­νους στην Β’ και Γ΄ Διεύ­θυνση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, απο­κρού­ουμε το εκβια­στικό δίλημμα που επι­χει­ρεί να επι­βάλ­λει νομο­θε­τικά η Κυβέρ­νηση υπα­κού­ο­ντας σε μνη­μο­νια­κές υπο­χρε­ώ­σεις που στόχο έχουν την εξάρ­θρωση της δημό­σιας κύριας και επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης και των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ.
Στην πολι­τική αυτή εντάσ­σε­ται το δίλημμα υπα­γω­γής είτε στο Ενιαίο Ταμείο Επι­κου­ρι­κής Ασφά­λι­σης (ΕΤΕΑ) είτε η περι­πέ­τεια της μετα­τρο­πής ενός δημο­σίου συστή­μα­τος επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης με θεσμο­θε­τη­μέ­νους πόρους και πλε­ο­να­σμα­τικά απο­θε­μα­τικά σε νομικά πρό­σωπα ιδιω­τι­κού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ρύθ­μιση η οποία αφορά και τους κλά­δους επι­κού­ρη­σης του ΤΑΙΣΥΤ (Β΄ Διεύ­θυνση) και του ΤΑΤΤΑ (Γ’ Διεύ­θυνση)
Επι­ση­μαί­νε­ται ακόμη ότι, τα επαγ­γελ­μα­τικά Ταμεία, που είναι η άλλη όψη της ιδιω­τι­κής ασφά­λι­σης, δεν λαμ­βά­νουν κρα­τική στή­ριξη, δεν εξα­σφα­λί­ζουν εγγυ­η­μέ­νες απο­δό­σεις, ούτε δια­σφα­λί­ζουν στα­θε­ρούς πόρους, σε μια εποχή μάλι­στα που οι εργο­δό­τες δεν κατα­βάλ­λουν –στην πλειο­ψη­φία τους– τις νόμι­μες υπο­χρε­ω­τι­κές εισφο­ρές, ούτε καν στα Δημό­σια Ασφα­λι­στικά Ταμεία.
Οι Ενώ­σεις απο­κρού­ο­ντας τα σχέ­δια αυτά και μη υπο­κύ­πτο­ντας στους διλημ­μα­τι­κούς εκβια­σμούς τους, ζητούν:
 Την ένταξη όλων των κατη­γο­ριών εργα­ζο­μέ­νων απα­σχο­λού­με­νων σήμερα υπό οποιο­δή­ποτε ψευ­δε­πί­γραφο νομικό καθε­στώς ελα­στι­κής και ανα­σφά­λι­στης εργα­σίας ενιαία στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ ως ΕΝΙΑΙΟ Ταμείο όλων των ασφα­λι­σμέ­νων χωρίς όρους που ευνο­ούν απο­κλει­σμούς και κατα­κερ­μα­τι­σμό φορέων ασφα­λι­στι­κής κάλυ­ψης.
 Την άμεση ασφα­λι­στική κάλυψη όλων των συνα­δέλ­φων, που έχουν μεί­νει ανα­σφά­λι­στοι λόγω της απώ­λειας της εργα­σίας τους και είναι ή παρα­μέ­νουν άνερ­γοι.
 Τη δια­σφά­λιση ασφα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των σε όλους τους ασφα­λι­σμέ­νους, χωρίς περι­κο­πές σε δαπά­νες για την υγεία.
 Την πλήρη και ισό­τιμη μισθο­λο­γική και ασφα­λι­στική κάλυψη των εργα­ζο­μέ­νων στο δια­δί­κτυο και συνο­λικά στα ΜΜΕ που δεν είναι μισθω­τοί ή καλύ­πτο­νται σήμερα από άλλα Ταμεία.
 Τη δια­σφά­λιση αξιο­πρε­πών κύριων και επι­κου­ρι­κών συντά­ξεων
Επί­σης απαι­τούν:
 Τη στα­θερή διεκ­δί­κηση από την κυβέρ­νηση της επι­στρο­φής όλων των περιου­σια­κών στοι­χείων που έχουν δημευ­τεί.
 Τη στα­θερή και διαρκή δια­σφά­λιση των πόρων
 Την ενερ­γο­ποί­ηση των ελεγ­κτι­κών μηχα­νι­σμών για την κατα­γραφή και είσπραξη των οφει­λό­με­νων εργο­δο­τι­κών εισφο­ρών και τη δημό­σια καταγ­γε­λία όσων εξ αυτών εισφο­ρο­δια­φεύ­γουν
 Το να πλη­ρώ­σουν το κόστος για τα ελλείμ­ματα των Ταμείων το κρά­τος και οι εργο­δό­τες, που ευθύ­νο­νται για τα κου­ρέ­ματα των απο­θε­μα­τι­κών (PSI) , τις απο­λύ­σεις και τη δρα­μα­τική μεί­ωση των εσό­δων τους.
Στη συνέ­χεια και αφού συμ­φω­νή­σουν όλες οι Ενώ­σεις θα συζη­τη­θεί και θα απο­φα­σι­στεί άμεσα το πλαί­σιο διεκ­δί­κη­σης και δρά­σης, διότι η κοι­νω­νική ασφά­λιση και περί­θαλψη είναι αδια­πραγ­μά­τευτο κοι­νω­νικό αγαθό.
ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Άνθρωποι και Φύση πάνω από τα κέρδη

Εφημερίδα "Ελληνική Πολιτεία"

Εφημερίδα "Ελληνική Πολιτεία"

Ελληνική Πολιτεία

Το Διάταγμα για τον τρόπο εκλογής πληρεξουσίων, που θα συγκροτούσαν την Δ’ Εθνική Συνέλευση, τυπώθηκε από το τυπογραφείο του Ναυπλίου στις 4/3/1829.

«Γενική Εφημερίς της Ελλάδος»

«Γενική Εφημερίς της Ελλάδος»
http://www.et.gr/et/istorik-anadrom/fek_images2/efhmeris_genikh.jpg/view

«Γενική Εφημερίς της Ελλάδος»

Η «Γενική Εφημερίς της Ελλάδος» υπήρξε η πιο οργανωμένη και μακρόβια εφημερίδα της περιόδου του Αγώνα. Εκδόθηκε για επτά χρόνια (από το 1825 έως το 1832) και κυκλοφόρησαν 597 φύλλα (2.762 σελίδες).

Μουσείο Εφημερίδας 'Η Θεσσαλία'

Μουσείο Εφημερίδας 'Η Θεσσαλία'
Το Mουσείο λειτουργεί από το 1997 στις εγκαταστάσεις της εφημερίδας http://www.diki.gr/museum/EL/city/chronos.asp?year=1898

Εφημερίδα 'Θεσσαλία'Η εφημερίδα Θεσσαλία κυκλοφόρησε στις 25 Μαΐου 1898, την ημέρα ακριβώς της αποχώρησης από την πόλη των τουρκικών στρατευμάτων. Έκτοτε κυκλοφορεί αδιάλειπτα και είναι η μακροβιότερη επαρχιακή εφημερίδα. Αναδείχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες εφημερίδες της ελληνικής περιφέρειας, με πολλούς ανταποκριτές και συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και με μεγάλη κυκλοφορία.
Το 1914 την έκδοση και διεύθυνση της Θεσσαλίας ανέλαβε ο δημοσιογράφος Τάκης Οικονομάκης, δημοτικιστής και πρωτεργάτης του εργατικού κινήματος, ο οποίος έδωσε στην εφημερίδα φιλελεύθερο προσανατολισμό. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η Θεσσαλία στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, καθώς με τα καυστικά άρθρα της εναντίον των Γερμανών εμψύχωνε την τοπική κοινωνία και εξόργιζε τις γερμανικές αρχές. Η στάση αυτή οδήγησε στην απόπειρα σύλληψης του Οικονομάκη το 1944, ο οποίος ωστόσο πέθανε από καρδιακή προσβολή, προτού πέσει στα χέρια των κατοχικών αρχών. Μετά το θάνατο του Οικονομάκη και στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου η εφημερίδα ακολούθησε ένα δεξιό προσανατολισμό, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη πτώση της κυκλοφορίας της. Την περίοδο 1953-1965, οι συντάκτες της ανέλαβαν την έκδοση και τη διαχείρισή της με αποτέλεσμα να αποκαταστήσουν και πάλι την κυκλοφορία της. Το 1990 την εφημερίδα αγόρασε ο βιομήχανος Κ. Λούλης, ο οποίος την πούλησε το 1996 σε όμιλο επιχειρηματιών.
"Βόλος, ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955)", Εκδόσεις Βόλος, Βόλος 1999.
Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι..

Μουσείο Εφημερίδας 'Η Θεσσαλία'Το Μουσείο λειτουργεί από το 1997 στις εγκαταστάσεις της εφημερίδας (Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου). Δεσπόζουσα θέση στο χώρο του κατέχουν οι μηχανές που εξασφάλιζαν την παραγωγή της εφημερίδας από το 1898 έως το 1990.

Φύλλο της εφημερίδας Θεσσαλία, 1940.
Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Φύλλο της εφημερίδας Θεσσαλία, 1902.

Φύλλο της εφημερίδας Θεσσαλία, 1902.

η αρχαιότερη εφημερίδα

Εφημερίδες - Ραδιόφωνα κ.ά.

Εφημερίδες Athens News Η έκδοση στο Internet των Athens News. Η μοναδική ημερήσια ελληνική εφημερίδα που εκδίδεται στα Αγγλικά. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ημερήσια νέα, άρθρα και αγγελίες από την Καθημερινή, μια αθηναϊκή ημερήσια εφημερίδα. TO BHMA OnLine Έκδοση στο Internet άλλης μιας αθηναϊκής εφημερίδας. E on-line (Ελευθεροτυπία) Η πρώτη ελληνική εφημερίδα στο Internet. ΤΑ ΝΕΑ Έκδοση στο Internet μιας από τις δημοφιλέστερες ελληνικές εφημερίδες. EXPRESS Η πρώτη ελληνική οικονομική εφημερίδα στο Internet. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Άλλη μια οικονομική και επιχειρηματική εφημερίδα στο Internet. Στο αρχείο της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ μπορεί να βρεθεί ένα πλήθος οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών. New Europe Η "New Europe" είναι μια διεθνής οικονομική εφημερίδα με ειδήσεις από χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Περιλαμβάνει profiles πολλών ανερχόμενων αγορών και πληροφορίες σχετικά με το "New Europe Network." Νέοι Αγώνες Η έκδοση στο Internet μιας εφημερίδας των Ιωαννίνων. Παρέχει τοπικά νέα, αθλητικά, αγγελίες και τοπικές πληροφορίες. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Η ηλεκτρονική έκδοση της γνωστής πρωινής εφημερίδας. Υπηρεσίες Τύπου Συλλογή ημερήσιων νέων από το HRI Τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα νέα παρέχονται από διάφορες υπηρεσίες τύπου. Παρέχεται από το Hellenic Resources Institute. Στις πηγές περιλαμβάνονται: COSMOS, Λόγος(Κύπρος), Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Καθημερινά Ελληνικά νέα που παρέχονται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων το Μακεδονικό Πρακτoρείο Ειδήσεων παρέχει πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές ειδήσεις και πληροφορίες για γεγονότα στην Ελλάδα καθώς και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. ΑΝΤΙ Η έκδοση στο Internet ενός γνωστού ελληνικού πολιτικού περιοδικού. Παρέχονται και Αγγλικές στήλες. FLASH 9.61 Ένας αθηναϊκός ραδιοφωνικός σταθμός, παρουσιάζει το "studio" του στο Internet. Ειδήσεις, πληροφορίες για το σταθμό και σχόλια από το προσωπικό του. Ράδιο Παλαμά Συνδεθείτε με τη Λάρισσα και ακούστε ελληνική μουσική και ειδήσεις. Μετάδοση με RealAudio από το Ράδιο Παλαμά, ένα ραδιοφωνικό σταθμό από τη Λάρισα. ΣΚΑΙ On Line Τα τελευταία νέα, ανανεώνονται ανά ώρα. Παρέχεται από το ΣΚΑΙ και τον Webads.

EΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
www.magikokouti.gr
www.kepeme.blogspot.com
http://www.yfos-magazine.gr
http://www.lexima.gr/lxm/read-863.html
http://www.in.gr
http://www.estiabookstore.gr/estia/HestiaBookStore_Main.asp
http://www.avgi.gr/nea-avgi/main_page.asp
http://lousios.blogspot.com
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Yfos/Yfos.html
http://find.in.gr/index.php?q=περιοδικο%20ΥΦΟΣ&u=www.philology.gr/magazines/yfos.html
http://find.in.gr/index.php?q=περιοδικο%20ΥΦΟΣ&u=www.in.gr/books/yfos/
http://arkadikovima.blogspot.com
http://arkadiko.blogspot.com
http://aivalis.blogspot.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου